2021 Toyota Prius Technology Advanced AWD-e - 11.6 - Courtenay