2019 Toyota Highlander Hybrid Highlander Hybrid Li - Stratford