2022 Princecraft HUDSON 190 DLX TFT ( TOURNEMENT FISHING TEAM) ENSEMBLE TOURNOI - Chicoutimi