2010 Ford F-150 XLT NICE!/4.6L V8/LONG BOX/KEYLESS/ - Kitchener