2008 Chevrolet Malibu Hybrid 2.4L Hybrid - Winnipeg